02.12.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (26)
H > Hünxe > Eheschließungen 1881-1934
H > Hünxe > Konfirmationen 1841-1897
H > Hünxe > Konfirmationen 1898-1914
H > Hünxe > Sterbefälle 1882-1947
H > Hünxe > Taufen 1696-1709, Eheschließungen 1696-1709, Sterbefälle 1696-1709
H > Hünxe > Taufen 1867-1907
R > Remscheid > Sterbefälle 1793-1994
R > Remscheid > Sterbefälle 1807-1810
R > Remscheid > Sterbefälle 1810, 1835-1840
R > Remscheid > Sterbefälle 1821-1826
R > Remscheid > Sterbefälle 1840-1844
R > Remscheid > Sterbefälle 1845-1853
R > Remscheid > Sterbefälle 1853-1864
R > Remscheid > Sterbefälle 1864-1872
R > Remscheid > Sterbefälle 1872-1879
R > Remscheid > Sterbefälle 1879-1886
R > Remscheid > Sterbefälle 1886-1890
R > Remscheid > Sterbefälle 1890-1893
S > Spellen-Friedrichsfeld > Abendmahlsteilnahme 1830-1865
S > Spellen-Friedrichsfeld > Bemerkungen 1717-1825
S > Spellen-Friedrichsfeld > Bemerkungen 1830-1843
S > Spellen-Friedrichsfeld > Bemerkungen 1843-1871
S > Spellen-Friedrichsfeld > Bemerkungen 1871-1885
S > Spellen-Friedrichsfeld > Bemerkungen 1885-1912
S > Spellen-Friedrichsfeld > Konfirmationen 1831-1863, Bemerkungen 1824-1846
S > Spellen-Friedrichsfeld > Konfirmationen 1871-1890

01.12.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (29)
L > Leichlingen > Eheschließungen 1844-1865
L > Leichlingen > Eheschließungen 1866-1917
L > Leichlingen > Konfirmationen 1905-1907
L > Leichlingen > Sterbefälle 1770-1837
L > Leichlingen > Sterbefälle 1837-1876
L > Leichlingen > Sterbefälle 1878-1907
L > Leichlingen > Taufen 1885-1907
R > Remscheid > Eheschließungen 1800-1837
R > Remscheid > Eheschließungen 1828-1839
R > Remscheid > Eheschließungen 1838-1839
R > Remscheid > Eheschließungen 1840-1845
R > Remscheid > Eheschließungen 1845-1864
R > Remscheid > Eheschließungen 1864-1878
R > Remscheid > Taufen 1894-1897
R > Remscheid > Taufen 1897-1899
S > Spellen-Friedrichsfeld > Eheschließungen 1871-1896
S > Spellen-Friedrichsfeld > Eheschließungen 1897-1928
S > Spellen-Friedrichsfeld > Sterbefälle 1830-1874
S > Spellen-Friedrichsfeld > Sterbefälle 1857-1866
S > Spellen-Friedrichsfeld > Sterbefälle 1871-1895
S > Spellen-Friedrichsfeld > Sterbefälle 1896-1930
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1684-1830, Eheschließungen 1685-1829, Sterbefälle 1685-1830
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1684-1830, Eheschließungen 1685-1829, Sterbefälle 1685-1830, Konfirmationen 1686-1828
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1766-1809, Eheschließungen 1766-1809, Sterbefälle 1766-1809
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1830-1855, Eheschließungen 1830-1855, Sterbefälle 1830-1855, Konfirmationen 1831-1856, Abendmahlsteilnahme 1830-1856
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1830-1871, Eheschließungen 1830-1871, Sterbefälle 1830-1871
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1855-1868, Eheschließungen 1857-1868, Sterbefälle 1866-1868, Konfirmationen 1857-1868, Abendmahlsteilnahme 1856-1868
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1871-1884
S > Spellen-Friedrichsfeld > Taufen 1885-1899

30.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (46)
L > Leichlingen > Eheschließungen 1770-1821, Konfirmationen 1811-1823
L > Leichlingen > Eheschließungen 1824-1843, Konfirmationen 1824-1890, Bemerkungen 1851-1872, Bemerkungen 1827, 1871
L > Leichlingen > Konfirmationen 1730-1749, Bemerkungen 1735-l784
L > Leichlingen > Taufen 1690-1727, Eheschließungen 1690-1727, Sterbefälle 1690-1727, Konfirmationen 1690-1761
L > Leichlingen > Taufen 1706-1735, Sterbefälle 1706-1735
L > Leichlingen > Taufen 1733-1770, Eheschließungen 1767-1770, Sterbefälle 1767-1771, Konfirmationen 1762-1770
L > Leichlingen > Taufen 1739-1740, Eheschließungen 1739-1740, Sterbefälle 1739-1740
L > Leichlingen > Taufen 1743-1745, Eheschließungen 1743-1745, Sterbefälle 1743-1745
L > Leichlingen > Taufen 1746-1749, Eheschließungen 1746-1749, Sterbefälle 1746-1749
L > Leichlingen > Taufen 1750-1758, Eheschließungen 1750-1759, Sterbefälle 1750-1759
L > Leichlingen > Taufen 1759-1767, Eheschließungen 1759-1765, Sterbefälle 1759-1767
L > Leichlingen > Taufen 1770-1797
L > Leichlingen > Taufen 1810-1850
L > Leichlingen > Taufen 1851-1866
L > Leichlingen > Taufen 1857-1866
L > Leichlingen > Taufen 1867-1884
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1784-1907
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1840-1866
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1886, Bemerkungen 1875-1891
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1903-1915
O > Opladen > Eheschließungen 1863-1912
O > Opladen > Eheschließungen 1913-1929
O > Opladen > Konfirmationen 1862-1904
O > Opladen > Konfirmationen 1905-1929
O > Opladen > Sterbefälle 1863-1894
O > Opladen > Sterbefälle 1895-1930
O > Opladen > Taufen 1862-1863, Eheschließungen 1862-1863, Sterbefälle 1862-1863, Bemerkungen 1875-1878
O > Opladen > Taufen 1863-1881
O > Opladen > Taufen 1882-1908
W > Witzhelden > Bemerkungen 1752-1776
W > Witzhelden > Bemerkungen 1767-1772
W > Witzhelden > Bemerkungen 1785-1844
W > Witzhelden > Bemerkungen 1836-1882
W > Witzhelden > Bemerkungen 1844-1883
W > Witzhelden > Bemerkungen 1883-1835
W > Witzhelden > Bemerkungen 1883-1921
W > Witzhelden > Bemerkungen 1921-1949
W > Witzhelden > Eheschließungen 1841-1860, Konfirmationen 1842-1869
W > Witzhelden > Eheschließungen 1861-1896
W > Witzhelden > Konfirmationen 1870-1886
W > Witzhelden > Konfirmationen 1887-1932
W > Witzhelden > Sterbefälle 1853-1877
W > Witzhelden > Sterbefälle 1878-1911
W > Witzhelden > Taufen 1737-1771, Eheschließungen 1738-1772, Sterbefälle 1738-1770, Konfirmationen 1738-1787
W > Witzhelden > Taufen 1861-1879
W > Witzhelden > Taufen 1879-1921

29.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (40)
B > Burscheid > Bemerkungen spätes 19./20.Jh.
B > Burscheid > Bemerkungen spätes 19./20.Jh. #2
B > Burscheid > Eheschließungen 1802-1838
B > Burscheid > Eheschließungen 1839-1869
B > Burscheid > Eheschließungen 1870-1884
B > Burscheid > Eheschließungen 1884-1904
B > Burscheid > Eheschließungen 1905-1936
B > Burscheid > Konfirmationen 1870-1887
B > Burscheid > Konfirmationen 1888-1905
B > Burscheid > Konfirmationen 1906-1936
B > Burscheid > Sterbefälle 1838-1870
B > Burscheid > Sterbefälle 1871-1887
B > Burscheid > Sterbefälle 1887-1903
B > Burscheid > Sterbefälle 1904-1929
B > Burscheid > Taufen 1871-1875
B > Burscheid > Taufen 1875-1882
B > Burscheid > Taufen 1882-1889
B > Burscheid > Taufen 1889-1903
L > Langenfeld > Abendmahlsteilnahme 1871-1923, Bemerkungen 1887
L > Langenfeld > Eheschließungen 1683-1905
L > Langenfeld > Eheschließungen 1906-1935
L > Langenfeld > Konfirmationen 1815-1867
L > Langenfeld > Sterbefälle 1690-1876
L > Langenfeld > Sterbefälle 1877-1937
L > Langenfeld > Taufen 1683-1770, Eheschließungen 1683-1770, Sterbefälle 1690-1770
L > Langenfeld > Taufen 1870-1901, Konfirmationen 1869-1901
L > Leverkusen-Schlebusch > Eheschließungen 1881-1948
L > Leverkusen-Schlebusch > Konfirmationen 1881-1923
L > Leverkusen-Schlebusch > Sterbefälle 1881-1948
L > Leverkusen-Schlebusch > Taufen 1881-1921
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1840-1926, Bemerkungen 1897-1898, Bemerkungen 1840-1843
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1897-1916
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1917-1928
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen 1928-1944
M > Monheim/Rhein > Bemerkungen bis 1839, Bemerkungen 1839-1897
M > Monheim/Rhein > Eheschließungen 1839-1913
M > Monheim/Rhein > Konfirmationen 1839-1870, Bemerkungen 1840-1870, Bemerkungen 1896
M > Monheim/Rhein > Sterbefälle 1839-1870
M > Monheim/Rhein > Taufen 1839-1872
M > Monheim/Rhein > Taufen 1873-1920, Sterbefälle 1867-1928, Konfirmationen 1871-1914

28.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (42)
B > Bergisch-Neukirchen > Eheschließungen 1809-1815
B > Bergisch-Neukirchen > Eheschließungen 1840-1905
B > Bergisch-Neukirchen > Eheschließungen 1906-1938
B > Bergisch-Neukirchen > Sterbefälle 1770-1818
B > Bergisch-Neukirchen > Sterbefälle 1819-1839, Konfirmationen 1855-1882, Abendmahlsteilnahme 1848-1888, Bemerkungen 1848-1875
B > Bergisch-Neukirchen > Sterbefälle 1840-1884
B > Bergisch-Neukirchen > Sterbefälle 1885-1905
B > Bergisch-Neukirchen > Sterbefälle 1906-1912
B > Bergisch-Neukirchen > Sterbefälle 1906-1951
B > Bergisch-Neukirchen > Taufen 1809-1869
B > Bergisch-Neukirchen > Taufen 1870-1903
B > Burscheid > Taufen 1646-1666, Eheschließungen 1649-1666, Sterbefälle 1649-1666
B > Burscheid > Taufen 1646-1666, Eheschließungen 1649-1666, Sterbefälle 1649-1666 #2
B > Burscheid > Taufen 1696-1734, Sterbefälle 1696-1734, Eheschließungen 1696-1733, Konfirmationen 1710-1712, Bemerkungen 1696-1734, 1781-1800, Bemerkungen 1696-1735, Bemerkungen 1717-1728
B > Burscheid > Taufen 1736-1770, Eheschließungen 1751-1770, Sterbefälle 1751-1770, Konfirmationen 1752-1755, Bemerkungen 1736-1747, 1751-1837, Bemerkungen 1750-1766, 1787-1803, Bemerkungen 1835-1837, Bemerkungen 1776-1777, Bemerkungen 1782-1786
B > Burscheid > Taufen 1806-1809
B > Burscheid > Taufen 1814-1833
B > Burscheid > Taufen 1834-1838, Konfirmationen 1839-1869, Bemerkungen 1844
B > Burscheid > Taufen 1839-1870
G > Geldern > Eheschließungen 1900-1950
G > Geldern > Sterbefälle 1840-1889
G > Geldern > Taufen 1793-1798, 1807, 1808, 1809-1839, Eheschließungen 1793-1799, 1810-1840, Sterbefälle 1795-1799, 1807, 1808, 1809-1839, Konfirmationen 1794-1807, 1809, 1812, 1813-1829, 1832-1889, Abendmahlsteilnahme 1794-1799, 1836-1856, 1856-1906, 1907-1913, Be
G > Geldern > Taufen 1840-1872
I > Issum > Eheschließungen 1840-1855
I > Issum > Eheschließungen 1856-1886
I > Issum > Eheschließungen 1886-1920
I > Issum > Sterbefälle 1834-1845
I > Issum > Sterbefälle 1846-1865
I > Issum > Sterbefälle 1866-1928
I > Issum > Taufen 1834-1844
I > Issum > Taufen 1845-1859
I > Issum > Taufen 1860-1878
I > Issum > Taufen 1879-1899
K > Kervenheim > Konfirmationen 1828-1897
K > Kervenheim > Sterbefälle 1905-2000
P > Pfalzdorf > Eheschließungen 1752-1950
P > Pfalzdorf > Eheschließungen 1755-1920, Sterbefälle 1755-1921
P > Pfalzdorf > Sterbefälle 1752-1950
S > Schenkenschanz > Bemerkungen 1866-1879
S > Schenkenschanz > Bemerkungen 1880-1924
U > Uedem > Eheschließungen 1840-1853
U > Uedem > Taufen 1840-1854

27.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (38)
B > Büderich > Bemerkungen 1660-1730
B > Büderich > Bemerkungen 1731-1756
B > Büderich > Bemerkungen 1759-1800
B > Büderich > Konfirmationen 1761-1786, Abendmahlsteilnahme 1764-1800, 1834-1838
B > Büderich > Taufen 1706-1729, Eheschließungen 1706-1729, Sterbefälle 1706-1727
B > Büderich > Taufen 1799-1812, 1833-1839, Eheschließungen 1798-1810, 1833-1839, Sterbefälle 1798-1812, 1833-1839, Konfirmationen 1802-1809, 1834-1889
K > Kalkar > Eheschließungen 1818-1839, Konfirmationen 1820-1833, Abendmahlsteilnahme 1825-1839, Bemerkungen 1819-1849
K > Kalkar > Sterbefälle 1840-1872
K > Kalkar > Sterbefälle 1873-1925, 1927-1934, 1946-1953
K > Kalkar > Sterbefälle 1885-1945
K > Kerken > Bemerkungen 1823-1856
K > Kerken > Taufen 1690-1804, Eheschließungen 1691-1798, Sterbefälle 1763-1797
K > Kerken > Taufen 1824-1913, Eheschließungen 1824-1913, Sterbefälle 1824-1913
K > Kranenburg > Bemerkungen 1857-1883
K > Kranenburg > Taufen 1650-1746, Eheschließungen 1650-1746
K > Kranenburg > Taufen 1750-1798, Eheschließungen 1750-1798, Sterbefälle 1750-1798
S > Schenkenschanz > Bemerkungen 1806-1841
S > Schenkenschanz > Bemerkungen 1841-1865
W > Wesel > Eheschließungen 1818-1907
W > Wesel > Konfirmationen 1818-1839
W > Wesel > Konfirmationen 1840-1875
W > Wesel > Konfirmationen 1876-1896
W > Wesel > Konfirmationen 1897-1907
W > Wesel > Sterbefälle 1818-1907
W > Wesel > Sterbefälle 1837-1839
W > Wesel > Sterbefälle 1840-1853
W > Wesel > Sterbefälle 1854-1863
W > Wesel > Sterbefälle 1864-1871
W > Wesel > Sterbefälle 1872-1883
W > Wesel > Sterbefälle 1884-1895
W > Wesel > Sterbefälle 1896-1907
W > Wesel > Taufen 1818-1907
X > Xanten-Mörmter > Eheschließungen 1748-1812
X > Xanten-Mörmter > Sterbefälle 1748-1827
X > Xanten-Mörmter > Taufen 1665-1797, Eheschließungen 1664-1797, Sterbefälle 1664-1798
X > Xanten-Mörmter > Taufen 1678-1828, Eheschließungen 1664-1832, Sterbefälle 1664-1832, Abendmahlsteilnahme 1770-1779, Bemerkungen 1737-1742
X > Xanten-Mörmter > Taufen 1693-1797, Eheschließungen 1748-1798, Sterbefälle 1748-1798
X > Xanten-Mörmter > Taufen 1693-1829, Konfirmationen 1772-1810

26.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (26)
W > Wesel > Eheschließungen 1818-1833
W > Wesel > Eheschließungen 1818-1836
W > Wesel > Eheschließungen 1837-1839
W > Wesel > Eheschließungen 1840-1852
W > Wesel > Eheschließungen 1853-1861
W > Wesel > Eheschließungen 1862-1871
W > Wesel > Eheschließungen 1872-1895
W > Wesel > Eheschließungen 1896-1907
W > Wesel > Sterbefälle 1818-1821
W > Wesel > Sterbefälle 1822-1836
W > Wesel > Taufen 1827-1831
W > Wesel > Taufen 1831-1835
W > Wesel > Taufen 1836-1839
W > Wesel > Taufen 1839
W > Wesel > Taufen 1840-1844
W > Wesel > Taufen 1845-1849
W > Wesel > Taufen 1850-1854
W > Wesel > Taufen 1855-1859
W > Wesel > Taufen 1860-1864
W > Wesel > Taufen 1864-1869
W > Wesel > Taufen 1870-1875
W > Wesel > Taufen 1876-1882
W > Wesel > Taufen 1883-1888
W > Wesel > Taufen 1889-1895
W > Wesel > Taufen 1896-1902
W > Wesel > Taufen 1903-1907

25.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (40)
B > Bislich-Diersfordt-Flüren > Taufen 1649-1819, Eheschließungen 1649-1818, Sterbefälle 1649-1819
B > Bislich-Diersfordt-Flüren > Taufen 1649-1848, Eheschließungen 1649-1848, Sterbefälle 1649-1848
B > Bislich-Diersfordt-Flüren > Taufen 1711-1767, Eheschließungen 1711-1767, Sterbefälle 1711-1767
B > Bislich-Diersfordt-Flüren > Taufen 1711-1827, Eheschließungen 1710-1826, Sterbefälle 1711-1826
B > Bislich-Diersfordt-Flüren > Taufen 1711-1864, Eheschließungen 1710-1843, Sterbefälle 1711-1842
B > Bislich-Diersfordt-Flüren > Taufen 1818-1925, Eheschließungen 1818-1926, Sterbefälle 1818-1926, Konfirmationen 1818-1926, Abendmahlsteilnahme 1831-1839, Bemerkungen 1806-1827
B > Bislich-Diersfordt-Flüren > Taufen 1844-1918, Eheschließungen 1844-1940, Sterbefälle 1844-1940
H > Haffen-Mehr-Mehrhoog > Sterbefälle 1912-1997
H > Haffen-Mehr-Mehrhoog > Taufen 1732-1809, Eheschließungen 1740-1845, Sterbefälle 1737-1846
H > Haffen-Mehr-Mehrhoog > Taufen 1732-1846, Bemerkungen 1734-1818
H > Haffen-Mehr-Mehrhoog > Taufen 1841-1911, Eheschließungen 1841-1911, Sterbefälle 1841-1911
H > Hamminkeln > Eheschließungen 1835-1891
H > Hamminkeln > Eheschließungen 1892-1935
H > Hamminkeln > Konfirmationen 1841-1911
H > Hamminkeln > Sterbefälle 1835-1891
H > Hamminkeln > Sterbefälle 1892-1921
H > Hamminkeln > Taufen 1835-1891
H > Hamminkeln > Taufen 1892-1908
I > Isselburg > Bemerkungen 1684-1748
I > Isselburg > Taufen 1674-1748, Eheschließungen 1674-1748, Sterbefälle 1674-1748, Bemerkungen 1660-1682
I > Isselburg > Taufen 1693-1784, Eheschließungen 1708-1784, Sterbefälle 1708-1784, Abendmahlsteilnahme 1709-1795
I > Isselburg > Taufen 1749-1828, Eheschließungen 1749-1828, Sterbefälle 1749-1828
I > Isselburg > Taufen 1784-1828, Eheschließungen 1784-1828, Sterbefälle 1784-1828
I > Isselburg > Taufen 1828-1869
R > Ringenberg > Taufen 1677-1767, Eheschließungen 1677-1767, Sterbefälle 1677-1767
R > Ringenberg > Taufen 1684-1714, Eheschließungen 1684-1714, Sterbefälle 1684-1714
R > Ringenberg > Taufen 1701-1726, Eheschließungen 1701-1724, Sterbefälle 1702-1726, Abendmahlsteilnahme 1701-1710
R > Ringenberg > Taufen 1727-1731, Sterbefälle 1730, Abendmahlsteilnahme 1730, Bemerkungen 1712-1723
R > Ringenberg > Taufen 1732-1765, Eheschließungen 1732-1765, Sterbefälle 1732-1765
R > Ringenberg > Taufen 1765-1819, Eheschließungen 1765-1819, Sterbefälle 1765-1819
R > Ringenberg > Taufen 1766-1810, Eheschließungen 1766-1810, Sterbefälle 1766-1810, Konfirmationen 1766-1810, Abendmahlsteilnahme 1766-1810, Bemerkungen 1766
R > Ringenberg > Taufen 1768-1809, Eheschließungen 1768-1809, Sterbefälle 1768-1809
W > Wertherbruch > Eheschließungen 1840-1857
W > Wertherbruch > Konfirmationen 1894-1949
W > Wertherbruch > Sterbefälle 1840-1976, Bemerkungen 1866, 1871, 1.u.2.WK
W > Wertherbruch > Taufen 1743-1831, Eheschließungen 1743-1831, Sterbefälle 1743-1831, Konfirmationen 1744-1809, 1826-1829
W > Wertherbruch > Taufen 1832-1839, Eheschließungen 1832-1839, Sterbefälle 1832-1839, Konfirmationen 1832-1893
W > Wesel > Taufen 1818-1820
W > Wesel > Taufen 1820-1823
W > Wesel > Taufen 1823-1827

24.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (41)
B > Brünen > Eheschließungen 1635-1682, Sterbefälle 1653-1672
B > Brünen > Eheschließungen 1682-1740
B > Brünen > Eheschließungen 1741-1770
B > Brünen > Eheschließungen 1771-1809
B > Brünen > Sterbefälle 1657-1719
B > Brünen > Sterbefälle 1720-1800
B > Brünen > Sterbefälle 1805-1834, Konfirmationen 1805-1824
B > Brünen > Taufen 1654-1675
B > Brünen > Taufen 1675-1690
B > Brünen > Taufen 1691-1705
B > Brünen > Taufen 1706-1741
B > Brünen > Taufen 1742-1769
B > Brünen > Taufen 1749-1770
B > Brünen > Taufen 1770-1795
H > Hamminkeln > Taufen 1677-1758, Eheschließungen 1677-1758, Sterbefälle 1677-1758, Konfirmationen 1736-1767
H > Hamminkeln > Taufen 1732-1809, Eheschließungen 1732-1809, Sterbefälle 1732-1809, Abendmahlsteilnahme 1732-1809
H > Hamminkeln > Taufen 1767-1807, Eheschließungen 1767-1807, Sterbefälle 1767-1807
H > Hamminkeln > Taufen 1767-1809, Eheschließungen 1767-1809, Sterbefälle 1767-1809, Konfirmationen 1767-1809
H > Hamminkeln > Taufen 1808-1818, Eheschließungen 1808-1818, Sterbefälle 1808-1818
H > Hamminkeln > Taufen 1810-1834, Eheschließungen 1810-1834, Sterbefälle 1810-1834, Konfirmationen 1810-1834
R > Remscheid > Taufen 1889-1892
R > Remscheid > Taufen 1892-1894
S > Schermbeck > Abendmahlsteilnahme 1765-1828
S > Schermbeck > Bemerkungen 1674-1756
S > Schermbeck > Eheschließungen 1765-1830
S > Schermbeck > Eheschließungen 1783-1809
S > Schermbeck > Eheschließungen 1801-1830
S > Schermbeck > Eheschließungen 1832-1888
S > Schermbeck > Konfirmationen 1815-1888
S > Schermbeck > Sterbefälle 1767-1830
S > Schermbeck > Sterbefälle 1783-1809
S > Schermbeck > Sterbefälle 1801-1830
S > Schermbeck > Sterbefälle 1830-1914
S > Schermbeck > Taufen 1683-1762, Eheschließungen 1683-1762, Sterbefälle 1683-1762
S > Schermbeck > Taufen 1704-1728, Eheschließungen 1704-1728, Sterbefälle 1704-1728
S > Schermbeck > Taufen 1706-1766, Eheschließungen 1706-1766, Sterbefälle 1706-1766
S > Schermbeck > Taufen 1729-1782, Eheschließungen 1729-1782, Sterbefälle 1729-1782
S > Schermbeck > Taufen 1765-1830
S > Schermbeck > Taufen 1783-1809
S > Schermbeck > Taufen 1801-1830
S > Schermbeck > Taufen 1830-1878

23.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (27)
D > Drevenack > Eheschließungen 1761-1766, Sterbefälle 1763-1766
D > Drevenack > Eheschließungen 1765-1809
D > Drevenack > Eheschließungen 1810-1842
D > Drevenack > Eheschließungen 1866-1949
D > Drevenack > Konfirmationen 1810-1883
D > Drevenack > Konfirmationen 1884-1923
D > Drevenack > Sterbefälle 1765-1809
D > Drevenack > Sterbefälle 1810-1881
D > Drevenack > Sterbefälle 1881-1940
D > Drevenack > Taufen 1658-1695, Eheschließungen 1658-1695, Sterbefälle 1658-1695
D > Drevenack > Taufen 1726-1760, Eheschließungen 1726-1760, Sterbefälle 1726-1760
D > Drevenack > Taufen 1744-1823, Eheschließungen 1744-1823
D > Drevenack > Taufen 1761-1809
D > Drevenack > Taufen 1809-1841
D > Drevenack > Taufen 1841-1865, Eheschließungen 1843-1865
D > Drevenack > Taufen 1866-1926
M > Moers > Sterbefälle 1914-1922
M > Moers > Sterbefälle 1922-1929
M > Moers > Sterbefälle 1930-1943
M > Moers > Sterbefälle 1943-1953
M > Moers > Sterbefälle 1954-1968
M > Moers > Sterbefälle 1969-1980
M > Moers > Sterbefälle 1980-1983
R > Remscheid > Taufen 1879-1883
R > Remscheid > Taufen 1883-1886
R > Remscheid > Taufen 1886-1889
S > Schermbeck > Taufen 1658-1703, Eheschließungen 1658-1703, Sterbefälle 1658-1703

22.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (15)
M > Moers > Konfirmationen 1877-1904
M > Moers > Konfirmationen 1905-1912
M > Moers > Konfirmationen 1912-1918
M > Moers > Konfirmationen 1918-1922
M > Moers > Konfirmationen 1922-1929
M > Moers > Konfirmationen 1929-1935
M > Moers > Sterbefälle 1840-1851
M > Moers > Sterbefälle 1852-1863
M > Moers > Sterbefälle 1864-1878
M > Moers > Sterbefälle 1879-1892
M > Moers > Sterbefälle 1892-1902
M > Moers > Sterbefälle 1902-1914
R > Remscheid > Taufen 1863-1869
R > Remscheid > Taufen 1869-1874
R > Remscheid > Taufen 1874-1878

21.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (18)
L > Lüttringhausen > Eheschließungen 1810-1839
L > Lüttringhausen > Konfirmationen 1774-1898
L > Lüttringhausen > Sterbefälle 1810-1829
L > Lüttringhausen > Sterbefälle 1830-1839
L > Lüttringhausen > Taufen 1810-1818
L > Lüttringhausen > Taufen 1818-1827
L > Lüttringhausen > Taufen 1827-1835
L > Lüttringhausen > Taufen 1835-1839
M > Moers > Eheschließungen 1840-1858
M > Moers > Eheschließungen 1858-1885
M > Moers > Eheschließungen 1886-1905
M > Moers > Eheschließungen 1906-1920
M > Moers > Eheschließungen 1920-1929
R > Remlingrade > Konfirmationen 1809-1870
R > Remscheid > Taufen 1840-1843
R > Remscheid > Taufen 1843-1850
R > Remscheid > Taufen 1850-1857
R > Remscheid > Taufen 1857-1863

20.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (33)
H > Hückeswagen > Konfirmationen 1822-1894
H > Hückeswagen > Sterbefälle 1870-1894
M > Moers > Taufen 1893-1898
M > Moers > Taufen 1898-1904
M > Moers > Taufen 1904-1909
M > Moers > Taufen 1909-1912
M > Moers > Taufen 1913-1916
M > Moers > Taufen 1916-1920
R > Radevormwald > Konfirmationen 1760-1800, Bemerkungen 1760-1800
R > Radevormwald > Konfirmationen 1801-1826, Bemerkungen 1801-1823
R > Radevormwald > Taufen 1822-1840, Sterbefälle 1822-1840
R > Radevormwald > Taufen 1841-1847, Eheschließungen 1841-1847, Sterbefälle 1841-1847
R > Radevormwald > Taufen 1848-1857, Eheschließungen 1848-1857, Sterbefälle 1848-1857
R > Radevormwald > Taufen 1858-1868, Eheschließungen 1858-1868, Sterbefälle 1858-1868, Konfirmationen 1858-1868
R > Radevormwald > Taufen 1869-1880, Eheschließungen 1869-1880, Sterbefälle 1869-1880, Konfirmationen 1869-1880
R > Radevormwald > Taufen 1881-1893, Eheschließungen 1881-1893, Sterbefälle 1881-1893, Konfirmationen 1881-1893
R > Radevormwald > Taufen 1894-1910, Eheschließungen 1894-1910, Sterbefälle 1894-1910
R > Remlingrade > Eheschließungen 1770-1834
R > Remlingrade > Eheschließungen 1801-1840
R > Remlingrade > Eheschließungen 1841-1859
R > Remlingrade > Eheschließungen 1880-1956
R > Remlingrade > Konfirmationen 1691-1774
R > Remlingrade > Sterbefälle 1770-1836
R > Remlingrade > Sterbefälle 1802-1836
R > Remlingrade > Sterbefälle 1837-1843
R > Remlingrade > Sterbefälle 1837-1859
R > Remlingrade > Sterbefälle 1859-1877
R > Remlingrade > Sterbefälle 1877-1878
R > Remlingrade > Taufen 1655-1699, Eheschließungen 1655-1699, Sterbefälle 1693-1699, Bemerkungen 1654
R > Remlingrade > Taufen 1770-1828
R > Remlingrade > Taufen 1800-1840
R > Remlingrade > Taufen 1841-1859
R > Remlingrade > Taufen 1860-1879

19.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (41)
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1786-1835, Sterbefälle 1786-1832, Konfirmationen 1786-1821
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1836-1840, Konfirmationen 1787-1847
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1840-1866
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1858-1877
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1867-1894
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1878-1899
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1895-1900
H > Hückeswagen > Konfirmationen 1813-1846
H > Hückeswagen > Konfirmationen 1846-1872
H > Hückeswagen > Konfirmationen 1873-1893
H > Hückeswagen > Konfirmationen 1894-1899
H > Hückeswagen > Sterbefälle 1770-1775
H > Hückeswagen > Sterbefälle 1810-1840
H > Hückeswagen > Sterbefälle 1840-1860
H > Hückeswagen > Sterbefälle 1840-1869
H > Hückeswagen > Sterbefälle 1861-1880
H > Hückeswagen > Sterbefälle 1881-1900
H > Hückeswagen > Taufen 1835-1840
H > Hückeswagen > Taufen 1840-1863
H > Hückeswagen > Taufen 1864-1883
H > Hückeswagen > Taufen 1884-1894
H > Hückeswagen > Taufen 1895-1900
K > Kaldenkirchen > Eheschließungen 1847-1956
K > Kaldenkirchen > Sterbefälle 1770-1846
K > Kaldenkirchen > Sterbefälle 1847-1953
K > Kaldenkirchen > Taufen 1663-1704, Eheschließungen 1663-1705
K > Kaldenkirchen > Taufen 1705-1770, Eheschließungen 1705-1770, Sterbefälle 1705-1770
K > Kaldenkirchen > Taufen 1770-1846, Konfirmationen 1818-1834
K > Kaldenkirchen > Taufen 1847-1897
M > Moers > Taufen 1840-1847
M > Moers > Taufen 1848-1858
M > Moers > Taufen 1858-1870
M > Moers > Taufen 1870-1882
M > Moers > Taufen 1883-1893
S > Süchteln > Bemerkungen 1651-1686
S > Süchteln > Eheschließungen 1770-1845
S > Süchteln > Eheschließungen 1846-1849
S > Süchteln > Konfirmationen 1724-1899
S > Süchteln > Sterbefälle 1770-1739
S > Süchteln > Sterbefälle 1770-1798
S > Süchteln > Sterbefälle 1838-1849

18.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (27)
B > Burg > Bemerkungen 1735
B > Burg > Eheschließungen 1870-1967
B > Burg > Konfirmationen 1887-1961
B > Burg > Sterbefälle 1770-1809
B > Burg > Sterbefälle 1810-1863
B > Burg > Sterbefälle 1864-1942
H > Hoerstgen > Eheschließungen 1870-1952
H > Hoerstgen > Sterbefälle 1774-1839, Konfirmationen 1778-1913, Abendmahlsteilnahme 1824-1825
H > Hoerstgen > Sterbefälle 1840-1872
H > Hoerstgen > Sterbefälle 1873-1952
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1810-1840
H > Hückeswagen > Eheschließungen 1840-1857
H > Hückeswagen > Taufen 1770-1775, Taufen 1786-1835
H > Hückeswagen > Taufen 1780-1809
H > Hückeswagen > Taufen 1810-1833
H > Hückeswagen > Taufen 1834-1840
H > Hückeswagen > Taufen 1840-1850
H > Hückeswagen > Taufen 1851-1866
H > Hückeswagen > Taufen 1867-1884
H > Hückeswagen > Taufen 1885-1900
S > Süchteln > Taufen 1613-1617, Konfirmationen 1613-1617, 1632-1636, Bemerkungen 1610-1715
S > Süchteln > Taufen 1749-1770, Sterbefälle 1749-1778
S > Süchteln > Taufen 1749-1778, Eheschließungen 1659-1689, 1704-1769, Sterbefälle 1660-1769
S > Süchteln > Taufen 1770-1798, Eheschließungen 1770-1798
S > Süchteln > Taufen 1770-1809
S > Süchteln > Taufen 1809-1849
S > Süchteln > Taufen 1850-1915, Eheschließungen 1850-1942, Sterbefälle 1850-1935

17.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (32)
B > Burg > Taufen 1770-1809
B > Burg > Taufen 1810-1858
B > Burg > Taufen 1859-1911
B > Burg > Taufen 1912-1962
D > Dabringhausen > Eheschließungen 1852-1901
D > Dabringhausen > Konfirmationen 1829-1881
D > Dabringhausen > Sterbefälle 1810-1839
D > Dabringhausen > Sterbefälle 1840-1848
D > Dabringhausen > Sterbefälle 1849-1869
D > Dabringhausen > Sterbefälle 1869-1916
D > Dabringhausen > Taufen 1835-1839
D > Dabringhausen > Taufen 1840-1850
D > Dabringhausen > Taufen 1850-1872
D > Dabringhausen > Taufen 1873-1892
D > Dabringhausen > Taufen 1892-1909
H > Hoerstgen > Taufen 1632-1769, Eheschließungen 1632-1769, Sterbefälle 1632-1769, Abendmahlsteilnahme 1643-1674, 1711-1729
N > Neukirchen > Eheschließungen 1788-1833
N > Neukirchen > Eheschließungen 1841-1863
N > Neukirchen > Eheschließungen 1864-1921
N > Neukirchen > Konfirmationen 1875-1924
N > Neukirchen > Sterbefälle 1757-1787
N > Neukirchen > Sterbefälle 1770-1888
N > Neukirchen > Sterbefälle 1788-1798
N > Neukirchen > Sterbefälle 1841-1866
N > Neukirchen > Sterbefälle 1867-1894
N > Neukirchen > Sterbefälle 1894-1936
N > Neukirchen > Taufen 1847-1873
N > Neukirchen > Taufen 1865-1888
N > Neukirchen > Taufen 1874-1897
N > Neukirchen > Taufen 1889-1908
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1897-1914
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1915-1922

16.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (26)
K > Kapellen > Eheschließungen 1643-1688
K > Kapellen > Eheschließungen 1643-1814
K > Kapellen > Eheschließungen 1690-1758
K > Kapellen > Eheschließungen 1804-1827
K > Kapellen > Eheschließungen 1829-1839
K > Kapellen > Eheschließungen 1840-1860
K > Kapellen > Eheschließungen 1861-1940
K > Kapellen > Sterbefälle 1690-1735, Abendmahlsteilnahme 1662-1757
K > Kapellen > Sterbefälle 1765-1839
K > Kapellen > Sterbefälle 1840-1857
K > Kapellen > Taufen 1643-1786
K > Kapellen > Taufen 1757-1767, Sterbefälle 1754-1765
K > Kapellen > Taufen 1787-1739
K > Kapellen > Taufen 1787-1807
K > Kapellen > Taufen 1840-1857
K > Kapellen > Taufen 1857-1904
K > Krefeld > Konfirmationen 1880-1892
K > Krefeld > Konfirmationen 1889-1909
K > Krefeld > Konfirmationen 1890-1908
N > Neukirchen > Taufen 1798-1823
N > Neukirchen > Taufen 1798-1840
N > Neukirchen > Taufen 1841-1864
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1840-1849
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1850-1875
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1875-1892
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1893-1918

15.11.2020

Hessen-Nassau: Zentralarchiv der Evang. Kirche (1)
Dekanat Herbstein > Altenschlirf > Taufregister 1672-1714, Trauregister 1672-1714, Beerdigungsregister 1672-1714

Kurhessen-Waldeck: Landeskirchliches Archiv Kassel (1)
Eschwege > Niederhone, Oberhone > KB 1734-1778

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (24)
K > Krefeld > Konfirmationen 1755-1819, Abendmahlsteilnahme 1789-1821
K > Krefeld > Konfirmationen 1764-1840
K > Krefeld > Konfirmationen 1840-1875
K > Krefeld > Konfirmationen 1851-1867
K > Krefeld > Konfirmationen 1864-1887
K > Krefeld > Konfirmationen 1867-1896
K > Krefeld > Sterbefälle 1853-1861
K > Krefeld > Sterbefälle 1861-1867
K > Krefeld > Sterbefälle 1868-1873
K > Krefeld > Sterbefälle 1873-1879
K > Krefeld > Sterbefälle 1880-1884
K > Krefeld > Sterbefälle 1884-1892
K > Krefeld > Sterbefälle 1893-1900
W > Wermelskirchen > Eheschließungen 1860-1878
W > Wermelskirchen > Eheschließungen 1879-1899
W > Wermelskirchen > Eheschließungen 1900-1920
W > Wermelskirchen > Eheschließungen 1904-1928
W > Wermelskirchen > Konfirmationen 1798-1856
W > Wermelskirchen > Konfirmationen 1857-1892
W > Wermelskirchen > Konfirmationen 1893-1912
W > Wermelskirchen > Konfirmationen 1913-1917
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1810-1819
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1821-1828
W > Wermelskirchen > Sterbefälle 1829-1840

14.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (29)
K > Krefeld > Eheschließungen 1748-1821
K > Krefeld > Eheschließungen 1840-1851
K > Krefeld > Eheschließungen 1840-1851 #2
K > Krefeld > Eheschließungen 1850-1862
K > Krefeld > Eheschließungen 1851-1870
K > Krefeld > Eheschließungen 1852-1865
K > Krefeld > Eheschließungen 1862-1880
K > Krefeld > Eheschließungen 1866-1885
K > Krefeld > Eheschließungen 1870-1883
K > Krefeld > Eheschließungen 1881-1894
K > Krefeld > Eheschließungen 1883-1894
K > Krefeld > Eheschließungen 1886-1903
K > Krefeld > Eheschließungen 1889-1894
K > Krefeld > Sterbefälle 1748-1821
K > Krefeld > Sterbefälle 1840-1845
K > Krefeld > Sterbefälle 1845-1853
K > Krefeld > Taufen 1898-1901
W > Wermelskirchen > Eheschließungen 1810-1919
W > Wermelskirchen > Eheschließungen 1821-1839
W > Wermelskirchen > Eheschließungen 1840-1859
W > Wermelskirchen > Taufen 1857-1870
W > Wermelskirchen > Taufen 1870-1877
W > Wermelskirchen > Taufen 1878-1892
W > Wermelskirchen > Taufen 1893-1906
W > Wermelskirchen > Taufen 1895-1902
W > Wermelskirchen > Taufen 1897-1902
W > Wermelskirchen > Taufen 1897-1905
W > Wermelskirchen > Taufen 1902-1928
W > Wermelskirchen > Taufen 1907-1923

13.11.2020

Baden: Landeskirchliches Archiv Karlsruhe (1)
Liedolsheim > Beerdigungen 1860 - 1894

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (30)
D > Dhünn > Eheschließungen 1770-1809
D > Dhünn > Eheschließungen 1810-1840
D > Dhünn > Eheschließungen 1840-1877
D > Dhünn > Eheschließungen 1929-1968
D > Dhünn > Konfirmationen 1827-1863, Abendmahlsteilnahme 1843-1848
D > Dhünn > Konfirmationen 1865-1907, Abendmahlsteilnahme 1865-1921
D > Dhünn > Konfirmationen 1908-1959
D > Dhünn > Sterbefälle 1770-1809
D > Dhünn > Sterbefälle 1810-1840
D > Dhünn > Sterbefälle 1840-1853
D > Dhünn > Sterbefälle 1854-1866
D > Dhünn > Sterbefälle 1867-1920
D > Dhünn > Taufen 1840-1859
D > Dhünn > Taufen 1859-1883
D > Dhünn > Taufen 1884-1930
K > Krefeld > Taufen 1853-1861
K > Krefeld > Taufen 1855-1867
K > Krefeld > Taufen 1861-1867
K > Krefeld > Taufen 1866-1867
K > Krefeld > Taufen 1868-1873
K > Krefeld > Taufen 1873-1880
K > Krefeld > Taufen 1880-1883
K > Krefeld > Taufen 1884-1885
K > Krefeld > Taufen 1885-1890
K > Krefeld > Taufen 1891-1897
W > Wermelskirchen > Taufen 1780-1809
W > Wermelskirchen > Taufen 1810-1819
W > Wermelskirchen > Taufen 1821-1830
W > Wermelskirchen > Taufen 1840-1844
W > Wermelskirchen > Taufen 1844-1857

12.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (45)
D > Dhünn > Taufen 1770-1809
D > Dhünn > Taufen 1810-1840
K > Kornelimünster-Zweifall > Taufen 1686-1817, Eheschließungen 1694-1815, Sterbefälle 1696-1817, Konfirmationen 1689-1815
K > Kornelimünster-Zweifall > Taufen 1817-1856, Eheschließungen 1818-1856, Sterbefälle 1818-1856, Konfirmationen 1818-1958, Bemerkungen 1822-1855
K > Kornelimünster-Zweifall > Taufen 1857-1926, Eheschließungen 1858-1943, Sterbefälle 1857-1944
K > Krefeld > Taufen 1748-1821
K > Krefeld > Taufen 1813-1826, Eheschließungen 1813-1826
K > Krefeld > Taufen 1822-1830, Eheschließungen 1822-1830
K > Krefeld > Taufen 1827-1839, Eheschließungen 1827-1839
K > Krefeld > Taufen 1832-1839
K > Krefeld > Taufen 1840-1846
K > Krefeld > Taufen 1840-1846 #2
K > Krefeld > Taufen 1846-1853
K > Krefeld > Taufen 1847-1854
K > Krefeld > Taufen 1850-1856
K > Krefeld > Taufen 1856-1865
S > Stolberg > Eheschließungen 1770-1855
S > Stolberg > Eheschließungen 1845-1861
S > Stolberg > Eheschließungen 1861-1948
S > Stolberg > Konfirmationen 1800-1858, Abendmahlsteilnahme 1842-1857, Bemerkungen 1843-1849
S > Stolberg > Konfirmationen 1860-1878
S > Stolberg > Konfirmationen 1879-1900
S > Stolberg > Sterbefälle 1770-1859
S > Stolberg > Sterbefälle 1845-1861
S > Stolberg > Taufen 1751-1770
S > Stolberg > Taufen 1770-1820, Eheschließungen 1770-1818, Sterbefälle 1770-1819
S > Stolberg > Taufen 1770-1822, Eheschließungen 1770-1822, Sterbefälle 1770-1822
S > Stolberg > Taufen 1770-1855
S > Stolberg > Taufen 1823-1850, Eheschließungen 1823-1850, Sterbefälle 1823-1850
S > Stolberg > Taufen 1845-1861
S > Stolberg > Taufen 1851-1857, Eheschließungen 1851-1856, Sterbefälle 1851-1857
S > Stolberg > Taufen 1857-1861, Eheschließungen 1857-1861, Sterbefälle 1857-1861
S > Stolberg > Taufen 1861-1920, Sterbefälle 1861-1950
U > Uerdingen > Eheschließungen 1799-1895
U > Uerdingen > Eheschließungen 1925-1950
U > Uerdingen > Konfirmationen 1817-1896, Abendmahlsteilnahme 1847-1876
U > Uerdingen > Konfirmationen 1898-1916
U > Uerdingen > Konfirmationen 1930-1948
U > Uerdingen > Sterbefälle 1806-1883
U > Uerdingen > Sterbefälle 1884-1904
U > Uerdingen > Sterbefälle 1905-1937
U > Uerdingen > Taufen 1801-1877
U > Uerdingen > Taufen 1878-1896
U > Uerdingen > Taufen 1896-1908
U > Uerdingen > Taufen 1928-1947

11.11.2020

Kurhessen-Waldeck: Landeskirchliches Archiv Kassel (1)
Allgemeine Hilfsmittel > Verzeichnisse > Kirchenbuchverzeichnis

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (18)
R > Rheinhausen > Eheschließungen 1725-1759
R > Rheinhausen > Eheschließungen 1841-1864
R > Rheinhausen > Eheschließungen 1864-1890
R > Rheinhausen > Eheschließungen 1890-1919
R > Rheinhausen > Eheschließungen 1919-1927
R > Rheinhausen > Konfirmationen 1841-1856
R > Rheinhausen > Konfirmationen 1857-1873
R > Rheinhausen > Konfirmationen 1874-1898
R > Rheinhausen > Konfirmationen 1898-1925
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1795-1840
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1841-1861
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1861-1879
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1880-1900
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1900-1915
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1916-1933
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1934-1945
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1945-1953
R > Rheinhausen > Sterbefälle 1954-1986

10.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (27)
H > Homberg/Niederrhein > Abendmahlsteilnahme 1881-1968
O > Orsoy > Eheschließungen 1790-1839
O > Orsoy > Eheschließungen 1840-1898
O > Orsoy > Sterbefälle 1778-1829
O > Orsoy > Sterbefälle 1840-1895
O > Orsoy > Taufen 1790-1820
O > Orsoy > Taufen 1820-1839
O > Orsoy > Taufen 1840-1865
O > Orsoy > Taufen 1866-1893
R > Rheinberg > Konfirmationen 1871-1955, Bemerkungen 1879-1957, Bemerkungen 1870-1887, Abendmahlsteilnahme 1861-1968
R > Rheinberg > Taufen 1840-1889, Eheschließungen 1840-1889, Sterbefälle 1840-1889
R > Rheinberg > Taufen 1890-1927, Eheschließungen 1890-1934, Sterbefälle 1890-1937
R > Rheinhausen > Taufen 1823-1840
R > Rheinhausen > Taufen 1841-1853
R > Rheinhausen > Taufen 1853-1865
R > Rheinhausen > Taufen 1865-1877
R > Rheinhausen > Taufen 1877-1891
R > Rheinhausen > Taufen 1892-1901
R > Rheinhausen > Taufen 1901-1906
R > Rheinhausen > Taufen 1906-1911
R > Rheinhausen > Taufen 1911-1918
R > Rheinhausen > Taufen 1918-1923
S > Stolberg > Taufen 1646-1659, Eheschließungen 1646-1659, Sterbefälle 1646-1659, Konfirmationen 1646-1659, Bemerkungen 1646-1647
S > Stolberg > Taufen 1660-1723, Konfirmationen 1660-1743, Abendmahlsteilnahme 1660-1666
S > Stolberg > Taufen 1700-1770, Eheschließungen 1700-1769, Konfirmationen 1700-1769
S > Stolberg > Taufen 1724-1743, Eheschließungen 1660-1741, Sterbefälle 1660-1665, 1702-1706, 1731-1743, Abendmahlsteilnahme 1666-1711, Bemerkungen 1663-1738, Bemerkungen 1714-1716
S > Stolberg > Taufen 1744-1776, Eheschließungen 1744-1775, Sterbefälle 1746-1767, Konfirmationen 1746-1773, Bemerkungen 1747-1764

09.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (36)
H > Hoengen-Broichweiden > Taufen 1726-1839, Eheschließungen 1726-1839, Sterbefälle 1726-1839, Konfirmationen 1726-1839
H > Hoengen-Broichweiden > Taufen 1741-1839, Eheschließungen 1741-1839, Sterbefälle 1741-1839
H > Hoengen-Broichweiden > Taufen 1840-1899, Eheschließungen 1840-1899, Sterbefälle 1840-1899, Konfirmationen 1840-1899
H > Hoengen-Broichweiden > Taufen 1840-1899, Eheschließungen 1840-1899, Sterbefälle 1840-1899, Konfirmationen 1840-1899 #2
H > Homberg/Niederrhein > Eheschließungen 1861-1893
H > Homberg/Niederrhein > Eheschließungen 1893-1835
H > Homberg/Niederrhein > Konfirmationen 1840-1891
H > Homberg/Niederrhein > Konfirmationen 1892-1912
H > Homberg/Niederrhein > Sterbefälle 1840-1858
H > Homberg/Niederrhein > Sterbefälle 1859-1878
H > Homberg/Niederrhein > Sterbefälle 1879-1894
H > Homberg/Niederrhein > Sterbefälle 1894-1921
M > Monschau > Eheschließungen 1747-1831, Sterbefälle 1747-1831, Konfirmationen 1747-1798
M > Monschau > Eheschließungen 1789-1838
M > Monschau > Sterbefälle 1789-1839
M > Monschau > Taufen 1674-1683, Eheschließungen 1675-1677, Bemerkungen 1675, 1677
M > Monschau > Taufen 1678-1689, Eheschließungen 1747-1789, Sterbefälle 1747-1789, Konfirmationen 1747-1787
M > Monschau > Taufen 1678-1830, Konfirmationen 1747-1752
M > Monschau > Taufen 1789-1839
M > Monschau > Taufen 1832-1917, Eheschließungen 1833-1907, Sterbefälle 1832-1921, Konfirmationen 1832-1909, Abendmahlsteilnahme 1845-1923, Bemerkungen 1844-1845
M > Monschau > Taufen 1840-1888, Eheschließungen 1840-1887, Sterbefälle 1840-1888
M > Monschau > Taufen 1889-1949, Eheschließungen 1889-1949, Sterbefälle 1889-1949
R > Roetgen > Eheschließungen 1842-1867
R > Roetgen > Eheschließungen 1868-1908
R > Roetgen > Konfirmationen 1860-1944
R > Roetgen > Sterbefälle 1842-1867
R > Roetgen > Sterbefälle 1868-1909
R > Roetgen > Taufen 1778-1829, Eheschließungen 1779-1829, Sterbefälle 1780-1829, Konfirmationen 1779-1829, Bemerkungen 1779-1829
R > Roetgen > Taufen 1830-1841, Eheschließungen 1830-1841, Sterbefälle 1830-1841, Konfirmationen 1830-1858, Abendmahlsteilnahme 1838-1841, Bemerkungen 1830-1866
R > Roetgen > Taufen 1842-1864
R > Roetgen > Taufen 1865-1910
S > Schleiden > Eheschließungen 1786-1899
S > Schleiden > Konfirmationen 1786-1912
S > Schleiden > Sterbefälle 1786-1899
S > Schleiden > Taufen 1786-1899
S > Stolberg > Taufen 1611-1700, Eheschließungen 1612-1699, Sterbefälle 1637-1670, Konfirmationen 1661-1698, Bemerkungen 1636-1668

08.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (34)
A > Aachen > Bemerkungen 1820-1834
A > Aachen > Konfirmationen 1837-1933
A > Aachen > Konfirmationen 1862-1901
A > Aachen > Sterbefälle 1867-1877
A > Aachen > Sterbefälle 1878-1885
A > Aachen > Sterbefälle 1883-1933
A > Aachen > Sterbefälle 1885-1899
F > Friemersheim > Eheschließungen 1872-1929
F > Friemersheim > Sterbefälle 1799-1839, Konfirmationen 1803-1858
F > Friemersheim > Sterbefälle 1806-1833
F > Friemersheim > Sterbefälle 1840-1866
F > Friemersheim > Sterbefälle 1866-1891
F > Friemersheim > Sterbefälle 1892-1908
G > Gemünd > Eheschließungen 1846-1954
G > Gemünd > Konfirmationen 1847-1971
G > Gemünd > Sterbefälle 1846-1880
G > Gemünd > Sterbefälle 1881-1962
G > Gemünd > Taufen 1618-1621, 1652-1673, 1693-1720, Eheschließungen 1618-1621, 1652-1671, 1692-1719, Sterbefälle 1693-1719, Konfirmationen 1618-1619, 1652-1672, 1693-1719
G > Gemünd > Taufen 1656-1732, Eheschließungen 1656-1799, Sterbefälle 1665-1788
G > Gemünd > Taufen 1721-1800, 1815-1819, Eheschließungen 1721-1800, 1815-1819, Sterbefälle 1721-1799, 1815-1819, Konfirmationen 1721-1818
G > Gemünd > Taufen 1721-1801, Eheschließungen 1721-1801, Sterbefälle 1721-1801, Konfirmationen 1721-1810
G > Gemünd > Taufen 1770-1798
G > Gemünd > Taufen 1813-1815, Eheschließungen 1813-1816, Sterbefälle 1813-1815
G > Gemünd > Taufen 1813-1823, Eheschließungen 1813-1822, Sterbefälle 1813-1822, Konfirmationen 1821
G > Gemünd > Taufen 1823-1845, Eheschließungen 1823-1845, Sterbefälle 1823-1846, Konfirmationen 1824-1847, 1858, Bemerkungen 1824-1857
G > Gemünd > Taufen 1846-1870
G > Gemünd > Taufen 1871-1952
H > Hellenthal > Eheschließungen 1787-1991
H > Hellenthal > Konfirmationen 1799-1958
H > Hellenthal > Taufen 1787-1894
H > Hoengen-Broichweiden > Taufen 1611-1631, 1681-1683, Eheschließungen 1611-1630, 1681-1683, Konfirmationen 1611-1629, 1681
H > Homberg/Niederrhein > Taufen 1619-1621, Eheschließungen 1619-1621, Sterbefälle 1619-1621, Bemerkungen 1615-1621
H > Homberg/Niederrhein > Taufen 1877-1887
H > Homberg/Niederrhein > Taufen 1903-1930

07.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (31)
A > Aachen > Eheschließungen 1710-1837
A > Aachen > Eheschließungen 1837-1860
A > Aachen > Eheschließungen 1837-1888
A > Aachen > Eheschließungen 1861-1882
A > Aachen > Eheschließungen 1883-1900
A > Aachen > Eheschließungen 1889-1933
A > Aachen > Sterbefälle 1748-1837, Bemerkungen 1714-1837
A > Aachen > Sterbefälle 1752-1837
A > Aachen > Sterbefälle 1837-1850
A > Aachen > Sterbefälle 1837-1882
A > Aachen > Sterbefälle 1851-1866
A > Aachen > Taufen 1830-1837, Eheschließungen 1830-1837, Sterbefälle 1830-1837, Konfirmationen 1830-1837
A > Aachen > Taufen 1837-1850
A > Aachen > Taufen 1837-1904
A > Aachen > Taufen 1851-1862
A > Aachen > Taufen 1863-1874
A > Aachen > Taufen 1869-1889, Eheschließungen 1869-1889, Sterbefälle 1869-1989, Konfirmationen 1869-1889
A > Aachen > Taufen 1875-1884
A > Aachen > Taufen 1881-1904
A > Aachen > Taufen 1897-1906
A > Aachen > Taufen 1936-1944, Eheschließungen 1936-1943, Sterbefälle 1936-1940
B > Baerl > Eheschließungen 1937-1965
B > Baerl > Sterbefälle 1879-1917
B > Baerl > Sterbefälle 1918-1970
F > Friemersheim > Eheschließungen 1840-1871
F > Friemersheim > Taufen 1833-1842, Konfirmationen 1859-1927
F > Friemersheim > Taufen 1843-1864
F > Friemersheim > Taufen 1864-1883
F > Friemersheim > Taufen 1884-1900
F > Friemersheim > Taufen 1901-1908
F > Friemersheim > Taufen 1909-1919

06.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (45)
A > Aachen > Taufen 1605-1607, Eheschließungen 1605-1607, Abendmahlsteilnahme 1605-1607
A > Aachen > Taufen 1645-1726, Eheschließungen 1646-1725, Sterbefälle 1645-1726
A > Aachen > Taufen 1669, Eheschließungen 1671, Abendmahlsteilnahme 1669-1673, Bemerkungen 1702-1704
A > Aachen > Taufen 1686-1706, Eheschließungen 1687-1706, Sterbefälle 1688-1705, Abendmahlsteilnahme 1686-1706, Bemerkungen 1697-1704
A > Aachen > Taufen 1710-1837
A > Aachen > Taufen 1725-1798, Eheschließungen 1727-1798, Sterbefälle 1726-1798, Konfirmationen 1782-1784
A > Aachen > Taufen 1760-1804, Bemerkungen 1715-1837
A > Aachen > Taufen 1776-1781, Eheschließungen 1776-1779, Sterbefälle 1776-1781, Konfirmationen 1777-1781
A > Aachen > Taufen 1785-1824, Eheschließungen 1785-1824, Sterbefälle 1785-1824, Konfirmationen 1785-1824
A > Aachen > Taufen 1787-1837, Eheschließungen 1787-1836, Sterbefälle 1787-1837, Konfirmationen 1787-1836, Bemerkungen 1645-1835
A > Aachen > Taufen 1817-1837, Eheschließungen 1816-1837, Bemerkungen 1829-1834
A > Aachen > Taufen 1826-1839, Eheschließungen 1826-1837, Sterbefälle 1826-1837, Konfirmationen 1826-1836
M > Mönchengladbach > Eheschließungen 1798-1870
M > Mönchengladbach > Eheschließungen 1871-1904
M > Mönchengladbach > Eheschließungen 1905-1931
M > Mönchengladbach > Konfirmationen 1860-1904
M > Mönchengladbach > Konfirmationen 1880-1896
M > Mönchengladbach > Konfirmationen 1882-1904
M > Mönchengladbach > Konfirmationen 1882-1914
M > Mönchengladbach > Konfirmationen 1897-1902
M > Mönchengladbach > Sterbefälle 1799-1871
M > Mönchengladbach > Sterbefälle 1854-1885
M > Mönchengladbach > Sterbefälle 1871-1905
M > Mönchengladbach > Sterbefälle 1881-1904
M > Mönchengladbach > Sterbefälle 1881-1904 #2
M > Mönchengladbach > Sterbefälle 1885-1913
M > Mönchengladbach > Sterbefälle 1905-1917
M > Mönchengladbach > Taufen 1611-1633, Eheschließungen 1611-1633, Konfirmationen 1611-1633
M > Mönchengladbach > Taufen 1633-1726, Eheschließungen 1683-1769, Eheschließungen 1808-1817, Sterbefälle 1738-1769, 1808-1817, Konfirmationen 1684-1886
M > Mönchengladbach > Taufen 1798-1859
M > Mönchengladbach > Taufen 1860-1875
M > Mönchengladbach > Taufen 1875-1876
M > Mönchengladbach > Taufen 1881-1894
M > Mönchengladbach > Taufen 1881-1905
M > Mönchengladbach > Taufen 1905-1913
R > Rheydt > Eheschließungen 1836-1885
R > Rheydt > Eheschließungen 1885-1904
R > Rheydt > Eheschließungen 1904-1917
R > Rheydt > Sterbefälle 1798-1879
R > Rheydt > Taufen 1909-1917
W > Waldniel > Sterbefälle 1770-1787
W > Waldniel > Taufen 1741-1759
W > Waldniel > Taufen 1743-1799, 1801, Eheschließungen 1770-1801, Sterbefälle 1770-1798
W > Waldniel > Taufen 1801-1906, Eheschließungen 1833-1906, Sterbefälle 1831-1906, Konfirmationen 1834-1907, Abendmahlsteilnahme 1877-1908, 1913-1927, Bemerkungen 1833-1887, Bemerkungen 1833-1840, 1843-1897
W > Waldniel > Taufen 1833-1906, Eheschließungen 1833-1905, Sterbefälle 1833-1906, Konfirmationen 1834-1905, Abendmahlsteilnahme 1877-1926, Bemerkungen 1834-1878, Bemerkungen 1833-1876

05.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (29)
A > Aachen > Taufen 1593-1598, Eheschließungen 1593-1598
O > Odenkirchen > Eheschließungen 1901-1934
O > Odenkirchen > Eheschließungen 1979-1900
O > Odenkirchen > Konfirmationen 1825-1877
O > Odenkirchen > Konfirmationen 1878-1905
O > Odenkirchen > Sterbefälle 1755-1792, 1828-1877
O > Odenkirchen > Sterbefälle 1815-1833
O > Odenkirchen > Sterbefälle 1843-1882
O > Odenkirchen > Sterbefälle 1878-1964
O > Odenkirchen > Taufen 1754-1789, 1828-1850
O > Odenkirchen > Taufen 1788-1833
O > Odenkirchen > Taufen 1850-1888
O > Odenkirchen > Taufen 1888-1907
R > Rheydt > Taufen 1875-1886
R > Rheydt > Taufen 1886-1896
R > Rheydt > Taufen 1896-1900
R > Rheydt > Taufen 1900-1904
R > Rheydt > Taufen 1905-1909
W > Wickrathberg > Eheschließungen 1632-1682, Konfirmationen 1630-1684
W > Wickrathberg > Eheschließungen 1684-1733
W > Wickrathberg > Eheschließungen 1734-1802
W > Wickrathberg > Eheschließungen 1803-1855
W > Wickrathberg > Eheschließungen 1856-1930
W > Wickrathberg > Konfirmationen 1677-1749, Bemerkungen 1677-1742
W > Wickrathberg > Konfirmationen 1869-1924
W > Wickrathberg > Sterbefälle 1812-1869
W > Wickrathberg > Sterbefälle 1870-1930
W > Wickrathberg > Taufen 1868-1882, Sterbefälle 1786-1787, Konfirmationen 1801-1870, Bemerkungen 1812-1882
W > Wickrathberg > Taufen 1905-1923

04.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (19)
J > Jüchen > Sterbefälle 1867-1949
K > Kirchherten > Bemerkungen 1616-1652
K > Kirchherten > Bemerkungen 1653-1699
K > Kirchherten > Bemerkungen 1700-1812
K > Kirchherten > Bemerkungen 1812-1885
K > Kirchherten > Eheschließungen 1770-1961
K > Kirchherten > Konfirmationen 1861-1961
K > Kirchherten > Sterbefälle 1770-1866
O > Ottweiler > Bemerkungen 17./18.Jh.
O > Ottweiler > Taufen 1617-1670, Eheschließungen 1617-1670, Sterbefälle 1617-1670
O > Ottweiler > Taufen 1670-1704, Eheschließungen 1670-1704, Sterbefälle 1670-1704
O > Ottweiler > Taufen 1705-1727, Eheschließungen 1705-1727, Sterbefälle 1705-1727, Konfirmationen 1705-1727
O > Ottweiler > Taufen 1728-1764, Eheschließungen 1728-1764, Sterbefälle 1728-1764, Konfirmationen 1728-1764
O > Ottweiler > Taufen 1765-1798, Eheschließungen 1765-1798, Sterbefälle 1765-1798, Konfirmationen 1765-1798
W > Wickrathberg > Taufen 1677-1720
W > Wickrathberg > Taufen 1721-1789
W > Wickrathberg > Taufen 1790-1839
W > Wickrathberg > Taufen 1840-1888
W > Wickrathberg > Taufen 1889-1904

03.11.2020

Rheinland: Archiv der Evang. Kirche (13)
J > Jüchen > Eheschließungen 1867-1963
J > Jüchen > Eheschließungen 1905-1966
J > Jüchen > Konfirmationen 1796-1866, Bemerkungen 1794-1867
J > Jüchen > Konfirmationen 1894-1930
J > Jüchen > Sterbefälle 1770-1866
J > Jüchen > Sterbefälle 1828-1866
J > Jüchen > Sterbefälle 1896-1918
J > Jüchen > Taufen 1828-1848
J > Jüchen > Taufen 1849-1867
J > Jüchen > Taufen 1867-1894
N > Neuss > Konfirmationen 1912-1936
N > Niederhosenbach > Taufen 1820-1824, Eheschließungen 1820-1824, Sterbefälle 1820-1824
W > Wolfersweiler > Taufen 1856-1905, Eheschließungen 1856-1905, Sterbefälle 1856-1905, Konfirmationen 1856-1905